Zapowiedzi

111
12-13.10.2018

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej „Rola laikatu w życiu Cerkwi”

 Organizatorzy:
  • Fundacja „Oikonomos”
  • Akademia Supraska
  • Uniwersytet w Białymstoku

Cel i zakres konferencji


Tematem konferencji Akademii Supraskiej jest: Rola laikatu w życiu Cerkwi - historia i współczesność. Cerkiew Prawosławna w Polsce jest usytuowana na styku wpływów wschodu i zachodu. Ludność zamieszkująca te tereny poddawana, więc była wielokrotnie próbom wpłynięcia na jej postawę, tradycję, zwyczaje liturgiczne oraz narodowe. Jej historia jest burzliwa, narażona na ciągłe zmiany i zawirowania. Jako przykład można podać Unię brzeską, która pod wpływem działań władzy królewskiej doprowadziła do zmian w podejściu do Tradycji ludności zamieszkującej tereny I Rzeczypospolitej. Od XVII do XIX wieku podobne działania widzimy praktycznie w całej Europie co było związane ze skomplikowaną sytuacją polityczną, w jakiej znalazła się znaczna część Słowian po utracie niepodległości Bułgarii i Serbii na rzecz Imperium Otomańskiego, bądź zamieszkując terytoria, nad którymi panowali katoliccy władcy (Wenecja, Austria, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie). Jedynym prawosławnym suwerenem był car moskiewski, i także w jego państwie pojawiają się wpływy zachodu. W takiej sytuacji Cerkiew Prawosławna w Europie poddawana jest ciągłej indoktrynacji, wpływom obcej kultury i próbom narzucenia obcych tradycji. Cerkiew podejmuje wiele działań aby zachować swoje Tradycję. Bardzo aktywne są grupy laikatu zrzeszone w bractwach oraz innych organizacjach świeckich. Rola mecenatu oraz fundatorów ma znaczenie przy wyborze przynależności do cerkwi oraz rozwoju działań kulturalno oświatowych parafii. Świeccy drukarze rozpoczynają swoją działalność na wielką skalę w momencie, gdy drukarnie przymonasterskie przechodzą na unię bądź zostają zamknięte. Również historia najnowsza Cerkwi Prawosławnej w Polsce jest naznaczona aktywnym działaniem grup laikatu w tworzeniu nowych struktur oraz transformacji już istniejących i dostosowania ich do nowych warunków. Nasza konferencja pozwoli na spojrzenie na procesy zachodzące w dzisiejszej Europie oczami teologów, historyków, socjologów, politologów oraz specjalistów innych dziedzin nauki. Natomiast materiały pokonferencyjne, rozsyłane do wszystkich ważniejszych ośrodków naukowych i bibliotek w kraju, będą dobrym materiałem do dalszych badań nad tematem laikatu w historii oraz współczesności.
Informacje dla autorów

 Prace należy nadsyłać w języku polskim, rosyjskim lub angielskim.

 Wymogi edytorskie tekstu w oddzielnym załączniku

 Kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo do poprawek językowych, graficznych,

układu.

 Za publikowane prace Autorzy nie otrzymują honorarium.

 Artykuły przygotowane niezgodnie z wymogami nie zostaną przyjęte do druku.

 Artykuły prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariatu Konferencji.


Język konferencji: polski, rosyjski i angielski.

Forma prezentacji prac: prezentacja w języku polskim, rosyjskim lub angielskim, czas wystąpienia –20 minut.Terminy

30.09.2018 r. - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenie prosimy  przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariatu Konferencji.

15.10.2018 r. - nadsyłanie artykułówPodróż oraz zakwaterowanie

W wypadku przylotu do Warszawy zostaniecie Państwo odebrani z lotniska

i przewiezieni do Supraśla (przelot do Warszawy na koszt własny).

Zakwaterowanie zapewnia organizator (Dom Pielgrzyma - Akademia Supraska,

16-030 Supraśl, ul. Klasztorna 1).Adres sekretariatu konferencji

Akademia Supraska

ul. Klasztorna 1

16-030 Supraśl

tel. +48 662 254 177

e-mail: j.oniszczuk@gmail.com

www.akademiasupraska.pl


Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.