Aktualności

Wielkopostne spotkania modlitewno- teologiczne - 19-21 kwietnia 2013
20.09.2013 Piotr Pietrowski

Wielkopostne spotkania modlitewno- teologiczne - 19-21 kwietnia 2013

W dniach 19-21 kwietnia w Monasterze Supraskim odbyły się „Wielkopostne spotkania modlitewno- teologiczne”. Organizatorami wydarzenia był Monaster Supraski, Akademia Supraska oraz Katedra Teologii Prawosławnej UwB. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
Pierwszym punktem rekolekcji było uczstnictwo na nabożeństwie jutrzni z czytanie Akatystu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Grzegorz, biskup supraski przy asyscie braci monasteru oraz przybyłego duchowieństwa. Po nabożeństwie oraz kolacji odbyło się spotkanie z o. archimandrytą dr hab. Warsonofiuszem, który wprowadził uczestników spotkania w tematykę Duchowości monastycznej. Prelegent opowiedział jak wyglądało życie pierwszych pustelników m.in. św. Antonia Wielkiego czy też św. Makarego. Mówiąc o duchowości monasterskiej, o. Warsonofiusz wspomniał także o duchowości, którą tworzą ludzie świeccy wraz z duchowieństwem w swoich parafiach, a mianowicie o duchowości eucharystycznej.
Drugi dzień spotkań- sobotę- uczestniczy rozpoczęli od uczestnictwa w św. Liturgii, którą wspołcelebrował uczestnik spotkań- o. Łukasz Ławreszuk. Po śniadaniu odbyły się prace na rzecz Monasteru m.in. sadzenie kwiatów na dzedzińcu monasterskim. O godz. 13 uczestnicy zwiedzili Muzeum Ikon, po czym w budynkach Akademii Supraskiej odbył się cykl wykładów. Pierwszy temat- „Duchowy wymiar kultu maryjnego” wygłosił przełożony Monasteru- o. archimandryta dr Andrzej. Zapoznał on słuchaczy z historią i znaczeniem nabożeństwa jakim jest akatyst. Drugie spotkanie odbyło się z o. dr Markiem Ławreszukiem- p.o. kierownika Katedry Teologii Prawosławnej UwB, który zapoznał uczestników z duchowym i liturgicznym wymiarem sakramentu spowiedzi. Jako ostatni wystąpił o. Jasrosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej. Jego temat „ Nabożeństwa Wielkiego Postu” wprowadził słuchaczy w specyfiką okresu postu z jego unikalnością i pięknem wielkopostnych modlitw i nabożeństw. Wieczorem podczas nabożeństwa „Całonocnego Czuwania” uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z władyką Grzegorzem, który zaznaczył iż podstawią naszej duchowej przemiany(pokajanija) jest przede wszystkim pokora (smirenije), która rodzi inne cnoty. Biskup Grzegorz udzielił również wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników rekolekcji.
Kolejny i zarazem ostatni dzień rekolekcji- niedzielę, uwieńczyło wspólne uczestnictwo w Św. Liturgii i Eucharystii celebrowaniej przez władykę Grzegorza, po czym uczestnicy spotkań udali się do swoich domów.