Aktualności

Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty - relacja z konferencji
17.12.2013 Piotr Pietrowski

Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty - relacja z konferencji

Z Błogosławieństwa J.E. Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w dniach 21-23 listopada 2013 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej "Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty".
Spotkanie rozpoczęło się molebniem w cerkwi Św. Jana Teologa w Supraślu. Ze słowem wstępnym do uczestników konferencji i zebranych zwrócił się J.E. Grzegorz, Biskup Supraski oraz archimandryta Andrzej Borkowski. Pierwszy dzień poświęcony był dwóm rocznicom: 1025 Chrztu Rusi oraz 1150 Misji św. św. Braci Konstantego-Cyryla i Metodego. Po południu odbyła się również prezentacja książki "Święci Konstantyn-Cyryl i Metody, patroni Wschodu i Zachodu". Po jej zakończeniu odbyło się spotkanie prof. Aleksandra Naumowa z białostocką młodzieżą poświęcone misji Apostołów Słowian.
Drugi i trzeci dzień konferencji poświęcone były problematyce kalendarza cerkiewnego. Występujący podeszli do tematu wielowątkowo. Poruszono zagadnienie kalendarza w aspekcie liturgicznym, historycznym oraz współczesnym. Wielokrotnie w trakcie konferencji przewijał się problem, reformy kalendarza oraz wprowadzenia nowego stylu w Cerkwi Prawosławnej. Drugiego dnia, w części popołudniowej, odbyła się kulturalno-krajoznawcza wycieczka, podczas której uczestnicy konferencji mieli okazje zwiedzić cerkwie białostocczyzny oraz wysłuchać koncertu chóru duchowieństwa diecezji warszawsko-bielskiej w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce.
Podsumowania konferencji dokonali prof. Antoni Mironowicz oraz prof. Aleksander Naumow. Na zakończenie zaakceptowano temat oraz datę kolejnego spotkania.
Wszystkie teksty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w Latopisach Akademii Supraskiej.
Organizatorami byli: Fundacja Oikonomos, Akademia Supraska, Uniwersytet w Białymstoku.
Konferencja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

autor sprawozdania: Jakub Oniszczuk