Aktualności

28.08.2017

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej Cerkiew a asymilacja – swĂłj i obcy.

 Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej
Cerkiew a asymilacja – swój i obcy
29-31 sierpnia 2017r.
Supraśl (Polska)


Myślą przewodnią tegorocznej konferencji Akademii Supraskiej jest „Cerkiew a asymilacja – swój i obcy”. Cerkiew Prawosławna w Polsce od najdawniejszych czasów jest usytuowana na styku wpływów Wschodu i Zachodu. Jej historia jest burzliwa, bowiem ludność ruska zamieszkująca wschodnie tereny Rzeczypospolitej, narażona na ciągłe zmiany i zawirowania, wielokrotnie poddawana była próbom wpłynięcia na jej postawę, tradycję, zwyczaje liturgiczne oraz świadomość narodową. Jako przykład można podać Unię brzeską, która pod wpływem działań władzy królewskiej i prozelityzmu Kościoła rzymskiego doprowadziła do głębokich zmian w Tradycji i kulturze prawosławnych obywateli I Rzeczypospolitej. W przeciągu od XVII do XX wieku procesy odkształcania tradycji własnych widzimy praktycznie w całej Europie. W takiej sytuacji Cerkiew Prawosławna w całej Europie poddawana jest ciągłej indoktrynacji, wpływom obcych kultur i światopoglądów oraz próbom narzucenia obcych tradycji. Cerkiew podejmuje wiele działań, aby zachować swoje tradycyjne oblicze, jednocześnie przyjmuje wiele zwyczajów, które wprawdzie nie mają wpływu na dogmaty, wywołują jednak szereg zmian. Także historia najnowsza nie jest więc wolna od walki o zachowanie swojej tożsamości, szczególnie w dobie migracji, globalizacji oraz relatywizmu. Kolejna konferencja Akademii Supraskiej powinna zatem zgromadzić specjalistów z różnych dziedzin nauki i wzbudzić zainteresowanie szerokiej publiczności zarówno analizą dziejów problemu jak też różnych aspektów sytuacji współczesnej.


Program Międzynarodowej Konferencji Akademii Supraskiej
“Cerkiew a asymilacja – swój i obcy”
29-31 sierpnia 2017 r. Supraśl (Polska)

Dzień Pierwszy (wtorek 29 sierpnia)
9.00 Molebien.
9.30 Uroczyste otwarcie.
9.50 Antoni Mironowicz - Swoi czy obcy. Prawosławni w dawnej Rzeczypospolitej.
10.20 o. Andrzej (Borkowski) - Unia brzeska w świetle Ĺşródeł prawa cerkiewnego.
10.40 Urszula Pawluczuk - Prawosławni w Wilnie - u siebie.
11.30 Aleksander Naumow - Powroty do prawosławia.
11.50 Teresa Chynczewska-Hennel - Swój czy obcy? O prawosławnych obywatelach Rzeczypospolitej w liście nuncjusza do króla Władysława IV (19 IV 1638 r.).
12.10 Andrei Harbatski - Антропологическое измерение религиозной идентичности (на примере избранных территорий Великого княжества Литовского в XVI – XVIII вв.).
14.30 o. Dariusz Ciołka - Wypędzeni spod Karpat. Swoi czy Obcy?
14.50 o. Георгий Бирюков - Православие на территории Калининградской области в период запрета (1945-1985 гг.).
15.10 Зоран Неделькович - Страдания Сербской Православной Церкви, с особым акцентом на события от периода после 1990 года, т.е. в момент распада СФР Югославии.
16.00 Panichida za dusze J. E. Arcybiskupa Jeremiasza i prof. Andrzeja Łapko.
18.30 "Kto mi to opowiedział?" przedstawienie grupy teatralnej "ZaTopieni w historii".

Dzień Drugi (środa 30 sierpnia)
9.30 Marcin Mironowicz - Grecy w Akademii Ostrogskiej i bractwie lwowskim na przełomie XVI i XVII w.
9.50 o. Denis Rusnak - Rola Zakonu Bazylianów w kształtowaniu tożsamości wyznaniowej i kulturalnej mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego.
10.10 Jerzy Ostapczuk - Druki ewangeliarzy pełnych (le) w tradycji wschodniosłowiańskiej.
10.30 o. Igor Habura - Swój i obcy. Biblijny Izrael w walce o swoją tożsamość.
10.50 Przerwa kawowa.
11.20 Дмитрий Владимирович Рунцо - Национальные и вселенские аспекты жизни и деятельности Православной Церкви в условиях глобализации.
11.40 m. Nikolaja (Aleksiejuk) - Historia i teraĹşniejszość diaspory prawosławnej w Europie Zachodniej.
12.00 Okrągły stół-Asymilacja a odrzucenie. Swój czy obcy?
14.30 Лариса А. Густова - Традиционные и заимствованные элементы современной православной певческой практики.
14.50 Marcin Abijski - Problematyka adaptacji i recepcji monodii liturgicznej w dobie dominacji polifonii na przykładzie Polskiej Cerkwi Prawosławnej.
15.10 Iryna Gierasimova (Bazylowa) - Warszawa-Wilno-Moskwa: historia jednego transferu muzycznego z siedemnastego wieku.
16.00 Jerzy Uścinowicz - Typologia przekształceń konwersyjnych świątyń łemkowskich po Akcji Wisła 1947 r.
16.20 Krystyna Stawecka - Najważniejsze zmiany w wyposażeniu cerkiew Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu po wprowadzeniu unii brzeskiej.
16.40 Ольга Дмитриевна Баженова - Неизвестный рисунок Супрасльского храма. Архитектура на пограничье культур Востока и Запада.
17.20 Ewa Zalewska - Nowosielski. Ikony. Podlasie. Powrót do kanonu - czy zawsze oczywisty? Prace Jerzego Nowosielskiego na ekspozycji Muzeum Ikon w Supraślu.
20.00 Projekcja filmu o Cerkwi w Kosowie.

Dzień Trzeci (czwartek 31 sierpnia)
9.30 Elżbieta Czykwin - Antynomia Swój - Obcy. Geneza, funkcje i konsekwencje.
9.50 Andrzej Sadowski - Wyznanie prawosławne jako podstawowa bariera procesów asymilacyjnych na przykładzie mieszkańców wyznania prawosławnego województwa podlaskiego.
10.10 Иван Чарота - Содержание понятий "свой-чужой" во взаимоотношениях православных и униатов современной Беларуси.
11.00 Michał Gaweł - Problemy związane z integracją cudzoziemców i uchodĹşców na Podlasiu i w Polsce.
11.20 Eliza Proszczuk - Dziewczyny z Zamku - Zabawa w Wolność.
11.40 o. Paweł (Karczewski) - Święci Zachodniej Europy z pierwszego tysiąclecia.
12.00 o. Sergiusz (Matwiejczuk) - Łemkowie i prawosławie w XX w.

* program może ulec niewielkim zmianom