regulamin

Tekst Regulaminu został uchwalony przez Zarząd Fundacji "OIKONOMOS" na posiedzeniu w dniu 09.11.2006 r. uchwałą nr 28/Z/2006, a następnie zatwierdzony przez Zgromadzenie Fundatorów Fundacji "OIKONOMOS" dnia 03.01.2007 r. uchwałą nr 1/ZF/2007.


Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Akademia Supraska, zwana dalej Akademią, została utworzona decyzją Zarządu Fundacji "OIKONOMOS" (uchwała nr 20/Z/2004) dnia 16.09.2004 r. zgodnie z § 7 Statutu Fundacji "OIKONOMOS".

2. Akademia działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 wraz z późn. zmianami), innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych fundacji, Statutu Fundacji "OIKONOMOS" oraz regulaminu Akademii.

3. Misją Akademii jest pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie tradycji, wartości i duchowości prawosławia jako źródła odpowiedzi na wyzwania współczesności, wkład w życie Kościoła prawosławnego poprzez działalność badawczą, edukacyjną i wychowawczą oraz działania na rzecz zbliżenia i współpracy między kulturami, religiami i wyznaniami w dziele budowy wspólnoty ludzkiej opartej na dobru i szacunku.

4. Działania Akademii są skierowane do wszystkich obywateli RP oraz innych państw, bez względu na wyznanie.

5. W swoich działaniach Akademia współpracuje z Prawosławnym Męskim Klasztorem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu oraz Prawosławną Diecezją Białostocko-Gdańską oraz z innymi organizacjami i instytucjami.

§ 2

Siedzibą Akademii jest Prawosławny Męski Klasztor Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Działalność Akademii może być również prowadzona poza jej siedzibą.

§ 3

1. Akademia jest jednostką organizacyjną Fundacji "OIKONOMOS" z siedzibą w Białymstoku.

2. Plan merytoryczno-finansowy Akademii jest częścią planu merytoryczno-finansowego Fundacji "OIKONOMOS".

3. Akademia dysponuje w zakresie zwykłego zarządu majątkiem powierzonym jej przez Zarząd Fundacji "OIKONOMOS".

§ 4

Akademia używa następujących nazw w tłumaczeniu na języki obce:

1) Suprasl Academy – w języku angielskim,

2) Rosyjski – w języku rosyjskim,

3) Grecki – w języku greckim.

§ 5

Akademia używa logo, którego wzór określa załącznik nr 1.


Rozdział II.

Cele i zadania Akademii

§ 6

Podstawowymi celami Akademii są:

1) stworzenie przestrzeni do refleksji i dyskusji o możliwościach dążenia do chrześcijańskiej doskonałości w warunkach współczesnego życia;

2) wspieranie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie wschodniej tradycji chrześcijańskiej;

3) popularyzacja wiedzy o prawosławiu w Polsce i na świecie;

4) stwarzanie możliwości zapoznania się z bogactwem tradycji i współczesnym życiem monastycznym;

5) rozwój współpracy międzynarodowej i krajowej z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach;

6) aktywizacja laikatu, szczególnie młodzieży w życiu Kościoła;

7) wspieranie współpracy osób duchownych i laikatu w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych;

8) wspieranie dialogu, otwartości na drugiego człowieka bez względu na jego narodowość, pochodzenie, status społeczny czy wyznanie;

9) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.

§ 7

Akademia dąży do osiągnięcia swoich celów w szczególności poprzez:

1) realizację programów mających na celu przybliżenie zagadnień prawosławnej wiary i bogactwa tradycji prawosławia poprzez publikacje, materiały, kursy, konferencje, warsztaty i inne zajęcia programowe;

2) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie wiedzy na temat prawosławia między innymi przez działalność biblioteki (medioteki) wraz z centrum informatycznym;

3) stwarzanie możliwości bezpośredniego zapoznania się z życiem monastycznym i prawosławną duchowością we współpracy z Prawosławnym Męskim Klasztorem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu;

4) działania zmierzające do renowacji i utrzymania budynków klasztornych oraz ich zagospodarowania na cele Akademii, w tym utworzenie i prowadzenie nowoczesnego centrum konferencyjno-szkoleniowego;

5) realizację zadań mających na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez różnorodne programy o tematyce związanej z życiem współczesnego chrześcijanina;

6) doskonalenie umiejętności osób zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, przygotowanie i kształcenie kadr w zakresie pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;

7) kształcenie w zakresie sztuki sakralnej, śpiewu, nauczania języków i innych;

8) prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, edukacji międzykulturowej, tradycji kultury materialnej i niematerialnej regionu;

9) nawiązywanie kontaktów, współpracę i wymianę doświadczeń z akademiami i innymi instytucjami o podobnych celach.


Rozdział III.

Struktura organizacyjna Akademii

§ 8

1. Organami kolegialnymi Akademii są:

1) Konwent,

2) Kolegium Konwentu.

2. Organami jednoosobowymi Akademii są:

1) Przewodniczący Konwentu,

2) Kanclerz.

§ 9

1. Konwent jest organem doradczo-opiniodawczym Akademii.

2. W skład Konwentu wchodzą:

1) Prawosławny Biskup Białostocki i Gdański, jako przewodniczący,

2) Namiestnik Prawosławnego Męskiego Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu,

3) Fundatorzy Fundacji "OIKONOMOS",

4) Przewodniczący Rady Fundacji "OIKONOMOS",

5) Prezes Zarządu Fundacji "OIKONOMOS",

6) uznane autorytety – ze środowisk kościelnych, naukowych, kulturalnych, biznesowych, bractw cerkiewnych i innych – zaproszone do udziału przez Przewodniczącego Konwentu.

3. Konwent liczy co najmniej 12 członków.

4. W posiedzeniu Konwentu z głosem doradczym uczestniczy Kanclerz Akademii.

5. Przewodniczący Konwentu może zapraszać na posiedzenie Konwentu inne osoby.

6. Do kompetencji Konwentu należy:

1) opiniowanie ogólnych kierunków działalności Akademii,

2) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Akademii,

3) opiniowanie sprawozdania z działalności Kolegium Konwentu i Kanclerza,

4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Przewodniczącego Konwentu,

5) opiniowanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla osób zasłużonych dla Akademii.

7. Uchwały Konwentu stanowią wytyczne dla innych organów Akademii.

8. Posiedzenia Konwentu zwołuje Przewodniczący Konwentu nie rzadziej niż raz na rok.

9. Porządek obrad posiedzenia Konwentu ustala Przewodniczący Konwentu.

10. Uchwały Konwentu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Konwentu.

11. Osoba zaproszona do Konwentu może być odwołana w każdym czasie przez Przewodniczącego Konwentu, jeżeli stwierdzi on, że jej działanie jest sprzeczne z interesem Akademii.

12. Przewodniczący Konwentu może, po zasięgnięciu opinii Kolegium Konwentu, uchylić uchwałę Konwentu naruszającą ważny interes Akademii bądź Fundacji "OIKONOMOS".

§ 10

1. Kolegium Konwentu jest organem nadzorującym i opiniującym Akademii.

2. W skład Kolegium Konwentu wchodzą:

1) Prawosławny Biskup Białostocki i Gdański, jako przewodniczący,

2) Namiestnik Prawosławnego Męskiego Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu,

3) Fundatorzy Fundacji "OIKONOMOS",

4) Przewodniczący Rady Fundacji "OIKONOMOS",

5) Prezes Zarządu Fundacji "OIKONOMOS",

6) inne osoby powołane przez Zgromadzenie Fundatorów Fundacji "OIKONOMOS".

3. Kolegium Konwentu liczy od 6 do 9 członków.

4. W posiedzeniu Kolegium Konwentu z głosem doradczym uczestniczy Kanclerz Akademii.

5. Przewodniczący Konwentu może zapraszać na posiedzenie Kolegium Konwentu inne osoby.

6. Do kompetencji Kolegium Konwentu należy w szczególności:

1) ustalanie głównych kierunków działalności Akademii,

2) uchwalanie zmian w Regulaminie Akademii,

3) ustalanie zasad działania Akademii,

4) wyrażanie zgody na członkostwo Akademii w innych organizacjach lub wiążącą współpracę z nimi,

5) uchwalanie Regulaminu działania Kanclerza i Kancelarii Akademii,

6) wyrażanie zgody na zatrudnienie Kanclerza oraz warunki jego pracy i płacy,

7) opiniowanie porządku obrad Konwentu,

8) uchwalanie planu merytoryczno-finansowego Akademii,

9) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Akademii sporządzanego przez Kanclerza,

10) zatwierdzanie sprawozdania finansowego sporządzanego przez Kanclerza,

11) bieżąca ocena funkcjonowania Akademii,

12) wnioskowanie o odwołanie Kanclerza,

13) opiniowanie kandydatów do Kolegium Konwentu,

14) zgłaszanie Przewodniczącemu Konwentu kandydatów do zaproszenia do Konwentu,

15) opiniowanie kandydatów do Konwentu zgłoszonych przez Przewodniczącego Konwentu,

16) przedstawianie Konwentowi sprawozdania z działalności Kolegium Konwentu,

17) akceptacja wniosków o nagrody i odznaczenia dla osób zasłużonych dla Akademii,

18) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Przewodniczącego Konwentu,

19) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Akademii.

7. Posiedzenia Kolegium Konwentu zwołuje Przewodniczący Konwentu nie rzadziej niż dwa razy w roku.

8. Porządek obrad posiedzenia Kolegium Konwentu ustala Przewodniczący Konwentu.

9. Kolegium Konwentu może powoływać stałe i doraźne Komisje, wyznaczając zakres ich działania.

10. Uchwały Kolegium Konwentu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Kolegium. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Konwentu.

11. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawie zmiany celów działania i regulaminu Akademii, zgody na członkostwo Akademii w innych organizacjach lub wiążącą współpracę z nimi, zatrudnienia i odwołania Kanclerza, powołania nowych członków Konwentu oraz likwidacji Akademii. Dla ważności tych uchwał konieczny jest brak sprzeciwu Przewodniczącego Konwentu.

12. Uchwały Kolegium Konwentu podjęte w zakresie kompetencji stanowiących są wiążące dla Kanclerza, pracowników Akademii oraz innych osób uczestniczących w pracach Akademii.

§ 11

1. Przewodniczący Konwentu jest najwyższym organem jednoosobowym Akademii.

2. Przewodniczący Konwentu jest honorowym reprezentantem Akademii.

3. Do kompetencji Przewodniczącego Konwentu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Konwentu i Kolegium Konwentu,

2) ustalanie porządku obrad Konwentu i Kolegium Konwentu,

3) przewodniczenie obradom Konwentu i Kolegium Konwentu,

4) zapraszanie do członkowstwa w Konwencie,

5) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Akademii,

6) przyznawanie nagród i odznaczenia dla osób zasłużonych dla Akademii,

7) działanie określone w Statucie Fundacji "OIKONOMOS" i Regulaminie Akademii.

§ 12

1. Kanclerz jest jednoosobowym organem zarządzającym Akademii.

2. Kanclerz kieruje Akademią i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Kanclerz może pozostawać w stosunku pracy z Fundacją "OIKONOMOS". Warunki jego pracy i płacy określa Zarząd Fundacji.

4. Kanclerz podejmuje decyzje dotyczące działania Akademii w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Statucie Fundacji "OIKONOMOS" i Regulaminie Akademii dla innych organów Fundacji bądź Akademii.

5. Kanclerz działa w zakresie upoważnienia wydanego przez Zarząd Fundacji "OIKONOMOS".

6. Kanclerz jest przełożonym pracowników Akademii.

7. Pomocniczą jednostką organizacyjną Kanclerza jest Kancelaria.

8. Do zadań Kanclerza należy w szczególności:

1) realizacja uchwał Kolegium Konwentu Akademii;

2) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów merytoryczno-finansowych Akademii;

3) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności Akademii zgodnie z planem merytoryczno-finansowym, jej celami i Regulaminem;

4) prowadzenie spraw finansowych Akademii zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) podejmowanie decyzji oraz działań zapewniających zachowanie, gospodarne wykorzystanie i powiększenie majątku będącego w dyspozycji Akademii;

6) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w stosunku do podległych pracowników;

7) zgłaszanie Kolegium Konwentu i Zarządowi Fundacji "OIKONOMOS" wszystkich istotnych spraw dotyczących działalności Akademii.

9. Kanclerz z upoważnienia Kolegium Konwentu podejmuje decyzje w sprawach członkostwa Akademii w innych organizacjach lub wiążącej współpracy z nimi.

10. Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed Kolegium Konwentu oraz Zarządem Fundacji "OIKONOMOS" i składa im roczne sprawozdania ze swojej działalności merytorycznej i finansowej.

11. Zarząd Fundacji "OIKONOMOS" może uchylić decyzję Kanclerza, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z prawem lub Statutem Fundacji, bądź narusza ważny interes Fundacji o czym zawiadamia niezwłocznie Radę Fundacji i Kolegium Konwentu.


Rozdział IV.

Postanowienia końcowe

§ 13

Akademię przekształca bądź likwiduje Fundacja "OIKONOMOS" z siedzibą w Białymstoku zgodnie ze swoim Statutem i postanowieniami Regulaminu Akademii.

§ 14

Wszelkich zmian w Regulaminie Akademii dokonuje Kolegium Konwentu Akademii.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Białystok, dn. 03.01.2007 r.