O Akademii

Akademia Supraska to centrum konferencyjne, ośrodek szkoleniowy i oświatowy, tworzony przez prawosławną diecezję białostocko-gdańską, monaster Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu oraz fundację OIKONOMOS. Podobne prawosławne instytucje działają w Czechach, Finlandii, Grecji i Rosji.


Głównym celem Akademii Supraskiej jest krzewienie i upowszechnianie wiedzy o bogactwie prawosławnej wiary, duchowości, tradycji i kultury. Jej zadaniem jest również reagowanie na aktualne problemy, zmiany zachodzące w coraz bardziej zeświecczonym społeczeństwie, potrzeby chrześcijan żyjących we współczesnym świecie. W zakres programu jej działań wchodzą zatem problemy związane z rozwojem nauki, napięciami społecznymi, mniejszościami narodowymi, rolą kobiety w Kościele i w społeczeństwie, dialogiem religii i kultur, uzależnieniami, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i społeczeństwie, ochroną środowiska naturalnego, literaturą, sztuką sakralną i wiele innych.


Poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne, szkoleniowe, pedagogiczne i artystyczne Akademia Supraska chce oddziaływać zarówno na dorosłych, młodzież, jak i dzieci. Dla osiągnięcia powyższych celów przygotowuje i organizuje lokalne i międzynarodowe, krótko- i długoterminowe programy działań, kursy, warsztaty, sympozja, konferencje i - zależnie od potrzeb - inne formy zajęć programowych.Akademia Supraska przy monasterze Zwiastowania Bogarodzicy:


 •   oferuje niespotykaną dotąd w naszym kraju sposobność popularyzacji wiedzy o Wschodniej tradycji chrześcijańskiej w Polsce i na świecie;

 • daje wyjątkowe możliwości bezpośredniego zapoznania się z bogactwem tradycji i kultury prawosławia oraz życiem monastycznym; doświadczenia prawosławnych Akademii w innych krajach wskazują, iż nawet samo przebywanie na terenie monasteru, uczestnictwo w codziennych nabożeństwach jest dla wielu ludzi bardzo ważnym doznaniem, wspomaganym przez piękno i spokój otaczającej przyrody; dodatkowym atutem są niewątpliwie uzdrowiskowe możliwości i aspiracje Supraśla;

 •   organizuje seminaria i kursy szkoleniowe obejmujące zagadnienia prawosławnej wiary, duchowości i kultury, różnych dziedzin sztuki, doskonaleniu zdolności praktycznych uczestników, kursów językowych, programy ochrony środowiska naturalnego;

 •   wskazując na drogę ku Bogu, wiodącą poprzez otwartość i zbliżenie do innych ludzi oraz na to, że Kościół i społeczeństwo nie mogą żyć w oderwaniu od siebie, jest pomostem pomiędzy życiem codziennym a powszechnym dążeniem do doskonałości;

 •   próbuje ukazać, w jaki sposób Kościół i społeczeństwo mogą współpracować w rozwiązywaniu nurtujących je problemów;

 •   służy podkreśleniu roli laikatu w życiu Kościoła i wierzy w możliwość szerszego współdziałania duchowieństwa i laikatu w Kościele;

 •   wspiera dialog i postawę otwartości na drugiego człowieka bez względu na jego narodowość, pochodzenie, status społeczny czy wyznanie;

 •   tworzy nowocześnie wyposażone centrum konferencyjne, w którym będą mogły odbywać się różnego rodzaju szkolenia, konferencje, warsztaty, wystawy i inne zajęcia programowe; zlokalizowane przy monasterach prawosławne Akademie w Czechach, Finlandii i Grecji cieszą się szerokim zainteresowaniem społeczeństwa; Akademia Supraska jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych prawosławiem i gotowa na współpracę z podobnymi instytucjami i organizacjami z całej Polski;

 •   podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, realizuje różnorodne projekty ekologiczne, popularyzuje ideę ochrony stworzenia Bożego.Supraski monaster Zwiastowania Bogurodzicy od kilkunastu lat odzyskuje miejsce, jakie zajmował w dawnych wiekach. Ponownie staje się jednym z najważniejszych centrów duchowych prawosławia w Polsce i w naszej części Europy. Z każdym rokiem wzrasta liczba wiernych uczestniczących w modlitwie przed cudowną Supraską Ikoną Bogarodzicy. Coraz więcej pielgrzymów przybywa do Supraśla na święto Ikony. Trwa odbudowa unikatowej cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy.Akademia Supraska ma również za zadanie: • pomagać w kształtowaniu tożsamości religijnej prawosławnego chrześcijanina i jednocześnie wspierać dialog oraz postawę otwartości;

 •   formować aktywne i odpowiedzialne postawy wiernych, aby mogli wspomagać dzieło przekazywania bogactwa tradycji prawosławia następnym pokoleniom;

 •   poszukiwać możliwości szerszej współpracy Kościoła prawosławnego i społeczeństwa w rozwiązywaniu ich wspólnych problemów.