"LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ", t. 14

Akademia Supraska
„LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ”, t. 14

FORMY PAMIĘCI: MIEJSCA, BUDOWLE, ZNAKI

Niema sztuka umie mówić.
(św. Grzegorz z Nyssy)

      Doświadczenia naukowo-badawcze, projektowe i realizacyjne w sferze architektury sakralnej prawosławia, zdobyte zarówno w procesie budowania cerkwi, monasterów, skitów, kaplic, jak i cmentarzy, memoriów i krzyży, dobrze służą stawianiu diagnoz o kondycji dawnej i współczesnej architektury i sztuki sakralnej. Służą też formułowaniu prognoz jej dalszego rozwoju. Wydaje się nadal, że zorientowany być on musi na wierność Tradycji w jej służebnej roli przenoszenia żywych wartości objawionych. W procesie kształtowania form jej wyrazu potrzebne jest dziś utrzymanie ścisłej więzi tej sztuki z teologią. Wymaga tego szczególny status przedmiotu badań i metoda kreatywnych działań w architekturze sakralnej.
Innym aspektem są uwarunkowania historyczne, co otwiera kolejne pole badawcze, jakim jest analiza zmian urbanistycznych, odtwarzanie dawnych planów miast i krajobrazu, wydobywanie rozsianych informacji o nieistniejących dziś cerkwiach, klasztorach, cmentarzach, miejscach i przedmiotach świętych.

      Pragnąc uczynić zadość potrzebom świata nauki i twórczości artystycznej, mając na uwadze aktualność tej problematyki Akademia Supraska dedykuje temu tematowi 14 tom „Latopisów”. Mamy nadzieję, że ujawni on zarówno proces rozwoju wartości w kategoriach właściwych nauce i sztuce kształtowania form architektonicznych, jak przede wszystkim w kategoriach rozumienia i uobecniania teologicznego przekazu jej treści i sensu.

       Redakcja proponuje namysł badawczy nad następującymi tematami szczegółowymi w kontekście pamięci:
- liturgia a budowla sakralna;
- architektura i wartości religijne;
- mała architektura sakralna, kapliczki, krzyże, cmentarze;
- związki formy architektonicznej z teologią;
- przeszłość i współczesność architektury sakralnej;
- tradycjonalizm i modernizm w architektonicznym sacrum;
- antynomie architektury sakralnej (jednolitość i różnorodność, sprzeczność);
- miejski i wiejski krajobraz sakralny; sakralizacja/desakralizacja przestrzeni;
- architekci, koncepcje architektoniczne;
- ochrona muzealna i konserwatorska pomników architektury i dzieł sztuki sakralnej.

           Zapraszamy Autorów do udziału w zbiorze. Temat artykułu z krótkim streszczeniem (ok. 500 znaków) należy zgłosić do połowy maja 2023 r. na adres redakcji (akademia@oikonomos.pl, z dopiskiem LAS 14). O przyjęciu go do publikacji Autor zostanie poinformowany do połowy czerwca. (ze szczegółową informacją o terminie jego złożenia). Tekst o objętości do 40 000 znaków, przygotowany według wymogów (wymogi podajemy w osobnym pliku) powinien być napisany w dowolnym języku słowiańskim lub angielskim. Może zawierać maksymalnie 10 ilustracji. Przysłanie artykułu jest równoznaczne ze zgodą na poddanie go procesowi recenzowania. Recenzje są anonimowe, warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych ocen. LAS znajdują się na liście wydawnictw punktowanych, aktualnie 40 pkt. Planowany termin wydania tomu 14: koniec 2023 roku.

Supraśl, marzec 2023

Komitet Naukowy i Redakcja LAS

Wymogi wydawnicze na stronie Akademii.