Aktualności

03.06.2015

Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia

W dniach 14-15 maja 2015 r. w Supraślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia”. Wzięli w niej udział literaturoznawcy, językoznawcy, teolodzy, filozofowie, kulturoznawcy oraz historycy sztuki z Polski, Rosji, Ukrainy i Austrii, a także studenci, doktoranci oraz nauczyciele.

Była to już trzecia międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona refleksji nad rolą, jaką odegrało chrześcijaństwo w rozwoju kultury, literatury, sztuki europejskiej, ze szczególnym zaakcentowaniem narodów słowiańskich. Poprzednie zgromadziły wiele setek uczonych z całej Europy, wskazujących na najważniejsze problemy wynikające z przenikania religii i twórczości narodów słowiańskich. Dziedzictwo duchowe chrześcijaństwa zostało przedstawione w 3 tomach publikacji pokonferencyjnych, gdzie narody słowiańskie spotykają się kolejny raz jako ludy bratnie, a Wschód przenika się z Zachodem.

Podczas tegorocznej konferencji poruszane były m.in. takie zagadnienia, jak wzajemne relacje i uwarunkowania judaizmu i chrześcijaństwa, chrześcijańskie dziedzictwo w świecie słowiańskim, jego historii, języku i kulturze. Omawiana też była współczesność języków słowiańskich (piśmiennictwo świeckie i religijne, słownictwo, frazeologia, nazewnictwo).

Konferencję zorganizowały Katedra Językoznawstwa Historycznego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB, Instytut Filologii Polskiej UwB, Katedra Teologii Katolickiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej UwB, Akademia Supraska, Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku oraz Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Rosyjskiego Witebskiego Uniwersytetu Państwowego im. Piotra Maszerowa.