Latopisy Akademii Supraskiej

Latopisy Akademii Supraskiej to periodyk, który ma na celu ukazywać materiały źródłowe, dotyczące Cerkwi w Rzeczypospolitej, zwłaszcza dokumenty związane z Monasterem Supraskim, oraz artykuły i rozprawy, ukazujące różnorodne aspekty działalności Cerkwi.


 

 Jednym z celów Akademii Supraskiej  jest  upowszechnianie wiedzy o Prawosławiu, prezentowanie najnowszych ustaleń badaczy przeszłości, literaturoznawców, historyków sztuki. Dlatego też tematyka Latopisów jest otwarta.


  Latopisy dostępne są w  Akademii  Supraskiej


 

  WOLUMINY:


 

Tom 1:  Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej  (2010 r)

 

Tom 2:  Kościół Prawosławny na Bałkanach i w Polsce- wzajemne relacje oraz wspólna  tradycja  (2011r.)

 

Tom 3: Język naszej modlitwy- dawniej i dziś  (2012r.)
 


 

Tom 4: Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty  (2013r)  

 


Tom 5: Synody Cerkwi Prawosławnej w I Rzeczypospolitej (2014r)Tom 6: Cerkiew w drodze (2015r)Tom 7: Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy (2016r)Tom 8: Cerkiew a asymilacja- swój i obcy (2017r)

Tom 9: Rola laikatu w życiu Cerkwi (2018 r)KAMPANOLOGIA